Get Nitrox Certified before you go!


Bimini Island Scuba Dive Shops, Bahamas

Bill Keefe's Bimini
800-348-4644Scuba Bimini
800-848-4073

If you want to become an associate dive shop or instructor click here!


 

928-680-DIVE (3483)
DiveSDA.com